O spoločnosti
Ponuka služieb
Referencie
Kontakt
Ochrana osob. údajov

Verejné obstarávanie
Zákazky VO

 
 

  Ochrana osob. údajov
 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: SK ACTIVE, s.r.o., Agátova 6, 075 01 Trebišov, IČO: 36 207 543
rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venuje náležitú pozornosť. Sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou SK ACTIVE, s.r.o..

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti SK ACTIVE, s.r.o

Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ práva dotknutej osoby. Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ agenda spoločnosti. Ak Ste fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o služby a poradenstvo Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru, umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ kontaktný formulár. Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ poistné udalosti. Ak Ste účastníkom verejného obstarávania, osoby prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazuje finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _uchádzač vo verejnom obstarávaní. Ak Ste fyzická osoba dlžník, voči ktorým Prevádzkovateľ preukazuje/uplatňuje/obhajuje právne nároky, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – právna agenda. Ak Ste fyzická osoba – odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba, bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ správa registratúry. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady. Ak Ste zmluvným partnerom alebo jeho zamestnancom resp. objednávateľom služieb alebo jeho zamestnancom, prípadne účastníkom verejného obstarávania, ktorého osobné údaje sú spracúvané pri poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ zmluvné vzťahy, poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania. Ak Ste zmluvným partnerom alebo zamestnancom zmluvného partnera resp. objednávateľom služieb alebo zamestnancom objednávateľa služieb, prípadne dodávateľom služieb alebo zamestnancom dodávateľa služieb, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ zmluvné vzťahy. Ak Ste zmluvným partnerom alebo zamestnancom zmluvného partnera resp. zadávateľom služieb, fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané pri poskytovaní služieb v oblasti znaleckej činnosti, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia _ zmluvné vzťahy, poskytnutie služieb v oblasti znaleckej činnosti.
Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.


 
 

Používame cookie, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookie na našej stránke. Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente Informácie o cookie.