O spoločnosti
Ponuka služieb
Referencie
Kontakt
Ochrana osob. údajov

Verejné obstarávanie
Zákazky VO

 
 

  Ponuka služieb
 
     Spoločnosť SK ACTIVE, s.r.o. zabezpečuje vypracovanie znaleckých posudkov, odborných posúdení, odborných stanovísk a odborných vyjadrení na základe objednávok z hospodárskej praxe, ako aj na priame vyžiadanie súdov a polície.

     V znaleckej organizácii pracujú a hodnotenie vykonávajú profesionálne zdatní špecialisti, znalci, fyzické osoby s dlhodobou praxou. Vzhľadom na odborné zázemie a praktické zručnosti a skúsenosti, zabezpečuje aj spracovanie znaleckých posudkov väčšieho rozsahu, metodicky a odborne náročné na spracovanie.
  Ohodnotenie sa vykonáva za účelom, resp. v oblastiach:
 • prevod a prechod majetku
 • nepeňažné vklady do podnikania
 • zvyšovanie základného imania spoločnosti
 • delenie a fúzie spoločností
 • poisťovacie a úverové potreby ( záložné právo)
 • stanovenie bonity podniku
 • ekonomicko-finančná analýza podniku
 • ohodnocovanie očakávaných výnosov z podnikania pre podnikateľský zámer
 • konkurz a vyrovnanie
 • exekúcie
 • súdne spory
 • revitalizácia
 • postúpenie a kúpa pohľadávok
 • ohodnotenie majetku pri mimosúdnych dohodách
 • iné

  V oblasti verejného obstarávania poskytujeme nasledovné služby:
 • poradenstvo pri realizácií postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vypracovanie súťažných dokumentov
 • vypracovanie dokumentácie z verejného obstarávania
 • zverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa
 • vypracovanie referencií
 • vypracovanie smerníc pre verejné obstarávanie
 • registrácia do ISZÚ UVO, EKS
 • školenia k Elektronickému trhovisku a Zákonu 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre objednávateľov aj dodávateľov.


 
 

Používame cookie, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods.5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookie na našej stránke. Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente Informácie o cookie.